Algemene voorwaarden | Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden AppSpecialisten Januari 2014
 
Aanpassingen:
1 Juli 2019: adresaanpassing naar Willem-II straat 49 te Tilburg (was Spoorlaan 460 te Tilburg)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AppSpecialisten: de organisatie, voluit: Appar, handelend onder de naam AppSpecialisten, gevestigd te Willem-II straat 49 te Tilburg, die als bemiddelaar optreedt tussen Klant en de Softwareorganisatie. 
2. Klant: het bedrijf dat via AppSpecialisten in contact wordt gebracht met de Softwareorganisatie (toevoeging ter verduidelijking op 14-11-2018:) of anderszins de dienstverlening of (een) product(en) van AppSpecialisten ontvangt.
3. Softwareorganisatie: het bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van allerlei soorten software.
4. Eisenpakket: document waarin vermeld staat wat de wensen en verwachtingen zijn van de Klant. 
5. Koppelingsinformatie: anonieme gegevens die zeer bondige informatie geeft over aspecten de wensen en verwachtingen zijn van de Klant. 
6. Contactinformatie: persoons-, bedrijfs- en financiële gegevens van WederPartijen
7. Partijen: AppSpecialisten, Klant of Softwareorganisatie.
8. Wederpartij: De Klant of Softwareorganisatie.
9. Overeenkomst: Overeenkomst gesloten tussen AppSpecialisten en een Wederpartij.
10. Derde: elke andere partij dan AppSpecialisten, Klant of Softwareorganisatie.
11. Koppeling: een dienst geleverd door AppSpecialisten aan de Klant, waarbij AppSpecialisten rechtstreeks contact tussen de Klant en de Softwareorganisatie faciliteert, zij het via een digitaal kanaal of via persoonlijk contact of anderszins, en zich vervolgens terugtrekt uit contact tussen beide laatstgenoemde Partijen.
12. Verzorging: een dienst geleverd door AppSpecialisten aan de Klant vastgelegd in een Overeenkomst, waarbij AppSpecialisten in contact treedt met zowel de Softwareorganisatie als de Klant, en waarbij er beperkt contact is tussen de Softwareorganisatie en de Klant.
13. Application Service Provision en Software as a Service: het door AppSpecialisten ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan Wederpartij via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Wederpartij een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. 
14. Computerservice: de automatische verwerking van gegevens met behulp van door AppSpecialisten beheerde programmatuur en apparatuur.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, stelt AppSpecialisten de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar. 
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van de algemene voorwaarden in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
4. Indien zich tussen Wederpartij en AppSpecialisten een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en jurisprudentie.
5. Indien AppSpecialisten niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AppSpecialisten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
6. AppSpecialisten selecteert een Softwareontwikkelaar op kwaliteit en het staat haar vrij om haar te weigeren zonder opgaaf van reden.
 

Artikel 3 Overeenkomst

1. De Overeenkomst bevat schriftelijke afspraken tussen AppSpecialisten en Wederpartij.
 

Artikel 4 Wijziging en aanvulling van de Overeenkomst

1. Indien één der Partijen de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wenst te wijzigen, zullen de Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst schriftelijk aanpassen voor zover Partijen overeenstemming kunnen bereiken.
2. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor de rekening van de initiatiefnemer voor de wijzigingen.
3. In het geval Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven Partijen gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
 

Artikel 5 Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Wederpartij en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Wederpartij of een door de Wederpartij in te schakelen Derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
2. Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in het voorgaande artikelsubsectie reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Wederpartij bewijst dat AppSpecialisten ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die AppSpecialisten vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen Partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Wederpartij is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
5. Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Wederpartij wijzigt. AppSpecialisten is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Wederpartij vervalt het recht tot gebruik van aan Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
 

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AppSpecialisten Partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar woonplaats heeft. 
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Bevoegde rechtbank is hier de rechtbank in Breda.
3. Alle klachten betreffende de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen 7 dagen na constatering gemeld te worden aan AppSpecialisten
 

Artikel 7 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van AppSpecialisten zijn vrijblijvend, tenzij door AppSpecialisten schriftelijk anders is aangegeven.
2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan AppSpecialisten verstrekte gegevens waarop AppSpecialisten zijn aanbieding baseert. Wederpartij betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van AppSpecialisten dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor AppSpecialisten niet bindend, behoudens indien door AppSpecialisten uitdrukkelijk anders is vermeld.
 

Artikel 8 Prijs en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Wederpartij alle betalingen in euro’s te voldoen.
2. De betalingstermijn van betalingen aan AppSpecialisten van Wederpartij bedraagt veertien dagen, tenzij anders overeengekomen.
3. Alle door AppSpecialisten afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij AppSpecialisten schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door AppSpecialisten afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Wederpartij nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Wederpartij aan AppSpecialisten kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door AppSpecialisten te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen is AppSpecialisten gehouden Wederpartij te informeren bij dreigende overschrijding van een door AppSpecialisten afgegeven voorcalculatie of begroting.
4. Indien Wederpartij bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
5. Ter zake de door AppSpecialisten verrichte prestatie en de daarvoor door Wederpartij verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van AppSpecialisten volledig bewijs op, onverminderd het recht van Wederpartij tot het leveren van tegenbewijs.
6. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Wederpartij, geldt dat AppSpecialisten gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Wederpartij gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Wederpartij komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen Partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
7. Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop AppSpecialisten de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Wederpartij in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door Wederpartij betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.
8. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Wederpartij binnen een door AppSpecialisten te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
9. Indien een factuur na het verstrijken van de  in lid 2 genoemde betalingstermijn niet volledig is betaald:
A) Zal de wederpartij aan de AppSpecialisten een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
B) Zal de wederpartij, na daartoe door de AppSpecialisten te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van €150,00;
C) Heeft de AppSpecialisten het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De AppSpecialisten zal dit in de overeenkomst en/of factuur vermelden.
10. Ter keuze van de AppSpecialisten kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
11. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de AppSpecialisten bevoegd de  nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de AppSpecialisten het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
12. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13. A)    Indien de wederpartij, uit welke hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de AppSpecialisten heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
B) Het bepaalde onder sub a) van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument
14. Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door AppSpecialisten verleende dienstverlening telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd. 
15. Behoudens andersluidende afspraken zal AppSpecialisten inzicht verschaffen in de verricht werkzaamheden, tijdsbesteding en voor Wederpartij gemaakte kosten op de voor AppSpecialisten gebruikelijke wijze.
 

Artikel 9 Vertrouwelijkheid en overname personeel

1. Wederpartij en AppSpecialisten dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
2. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
 

Artikel 10 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

1. Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van AppSpecialisten totdat alle bedragen die Wederpartij aan AppSpecialisten op grond van de tussen Partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan AppSpecialisten zijn voldaan. Een Wederpartij die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van AppSpecialisten mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Wederpartij (mede) uit door AppSpecialisten geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Wederpartij die zaak slechts voor AppSpecialisten en houdt Wederpartij de nieuw gevormde zaak voor AppSpecialisten totdat Wederpartij alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; AppSpecialisten blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Wederpartij eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor AppSpecialisten gunstigere bepalingen bevat.
3. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Wederpartij verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Wederpartij alle uit de tussen Partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien Partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Wederpartij zijn overeengekomen, komt aan Wederpartij het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
4. AppSpecialisten kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van AppSpecialisten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Wederpartij alle aan AppSpecialisten verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 

Artikel 11 Risico

1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Wederpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Wederpartij of een hulppersoon van Wederpartij zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van AppSpecialisten of hulppersonen van AppSpecialisten zijn, draagt AppSpecialisten het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
 

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom

1. Indien AppSpecialisten bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Wederpartij, tast dit het recht of de mogelijkheid van AppSpecialisten niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor Derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van AppSpecialisten aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Wederpartij zijn of worden gedaan.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Wederpartij ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij AppSpecialisten, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan Derden en niet sublicentieerbaar.
3. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
4. Ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het AppSpecialisten toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Wederpartij nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
5. AppSpecialisten vrijwaart Wederpartij tegen elke rechtsvordering van een Derde welke gebaseerd is op de bewering dat door AppSpecialisten zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die Derde, onder de voorwaarde dat Wederpartij AppSpecialisten onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan AppSpecialisten. Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan AppSpecialisten verlenen om zich, indien nodig in naam van Wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan AppSpecialisten ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van AppSpecialisten in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een Derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door AppSpecialisten zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een Derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van AppSpecialisten een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal AppSpecialisten, indien mogelijk, zorg dragen dat Wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van AppSpecialisten is uitgesloten.
6. Wederpartij garandeert dat geen rechten van Derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan AppSpecialisten van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Wederpartij vrijwaart AppSpecialisten tegen elke aanspraak van een Derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die Derde.
 

Artikel 13 Medewerkingsverplichtingen

1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door AppSpecialisten mogelijk te maken zal Wederpartij AppSpecialisten steeds tijdig alle door AppSpecialisten nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Wederpartij in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
2. Wederpartij draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door AppSpecialisten te verlenen diensten. Wederpartij zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen.
3. Indien Wederpartij de voor de uitvoering van de Overeenkomst door AppSpecialisten nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van AppSpecialisten stelt of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft AppSpecialisten het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft AppSpecialisten tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van AppSpecialisten tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
4. Ingeval medewerkers van AppSpecialisten op locatie van Wederpartij werkzaamheden verrichten, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Wederpartij vrijwaart AppSpecialisten voor aanspraken van Derden, waaronder medewerkers van AppSpecialisten, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. Wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door AppSpecialisten ingezette medewerkers kenbaar maken.
5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Wederpartij verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van AppSpecialisten staan. AppSpecialisten is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Wederpartij bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van AppSpecialisten.
 

Artikel 14 Leveringstermijnen

1. Alle door AppSpecialisten genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door AppSpecialisten genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de AppSpecialisten niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. AppSpecialisten spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. AppSpecialisten is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is AppSpecialisten gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen AppSpecialisten en Wederpartij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
2. De enkele overschrijding van een door AppSpecialisten genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt AppSpecialisten niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt AppSpecialisten wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat AppSpecialisten in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 

Artikel 15 Wijziging en meerwerk

1. Indien AppSpecialisten op verzoek of met voorafgaande instemming van Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van AppSpecialisten. AppSpecialisten is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Wederpartij en AppSpecialisten kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Wederpartij nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal AppSpecialisten Wederpartij desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.
 

Artikel 16 Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een Derde te verkopen en/of over te dragen.
2. AppSpecialisten is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een Derde over te dragen.
 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. AppSpecialisten is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Klant geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van AppSpecialisten. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
2. AppSpecialisten is nimmer aansprakelijk voor het uitblijven van een opdracht voor de Softwareorganisatie naar aanleiding van het door AppSpecialisten opgestelde Eisenpakket, Koppelingsinformatie of Contactinformatie van de Klant.
3. In het geval van Koppeling, is AppSpecialisten niet aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken door de Softwareorganisatie en / of het sluiten van een afspraak tussen WederPartijen.
4. In het geval van Koppeling vrijwaart de Klant AppSpecialisten van alle aansprakelijkheden vanaf het moment dat de Klant Koppelingsinformatie of Contactgegevens, mogelijk indirect, verstrekt aan de Softwareorganisatie of de schriftelijke of mondelinge goedkeuring geeft aan het Eisenpakket door de Klant.
5. In het geval van Verzorging kan de Klant AppSpecialisten slechts aansprakelijk stellen voor niet nagekomen afspraken zoals vermeld in het Eisenpakket.
6. In geen geval is AppSpecialisten gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan het door de verzekeraar van AppSpecialisten uitbetaalde bedrag.
7. AppSpecialisten is nimmer aansprakelijk voor de juistheid van de Koppelingsinformatie, Contactinformatie of Eisenpakket. Desalniettemin zal AppSpecialisten zich inspannen om de juistheid hiervan te waarborgen, voor zover dat in haar macht ligt.
8. Aan de informatie op de website van AppSpecialisten kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter AppSpecialisten, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.
 

Artikel 18 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van AppSpecialisten onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
2. Indien AppSpecialisten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening te brengen.
 

Artikel 19 Vrijwaring

1. Klant vrijwaart AppSpecialisten van aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade indien AppSpecialisten door overmacht als bedoeld in lid 1 van artikel 6 de Overeenkomst niet of gedeeltelijk niet na kan komen of de verplichting van AppSpecialisten opgeschort dient te worden.
2. AppSpecialisten zal zich altijd inspannen om schade door overmacht te voorkomen of te beperken.
 

Artikel 20 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Indien AppSpecialisten dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Wederpartij AppSpecialisten desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Wederpartij uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
2. Wederpartij vrijwaart AppSpecialisten voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Wederpartij wordt gehouden of waarvoor Wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan AppSpecialisten toegerekend moeten worden.
3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door AppSpecialisten verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Wederpartij. Wederpartij staat er jegens AppSpecialisten voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een Derde. Wederpartij vrijwaart AppSpecialisten tegen elke rechtsvordering van Derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Indien AppSpecialisten op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk overeengekomen. AppSpecialisten staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is AppSpecialisten gerechtigd Wederpartij toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. AppSpecialisten is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Wederpartij behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. AppSpecialisten is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van AppSpecialisten.
6. AppSpecialisten gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestandjes die lokaal worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en die AppSpecialisten gebruikt om het gebruik van de website (anoniem) te meten. Gebruikers van de website bepalen zelf of ze cookies toestaan door hun webbrowser hierop aan te passen.
 

Artikel 21 Verwerking persoonsgegevens 

1. Wederpartij garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Wederpartij worden ingevoerd in de in het kader van Application Service Provision en/of Software as a Service aan Wederpartij ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door AppSpecialisten gebruikte programmatuur. 
2. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door Wederpartij worden verwerkt bij Wederpartij. Wederpartij staat er jegens AppSpecialisten voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van Derden. Wederpartij vrijwaart AppSpecialisten tegen elke rechtsvordering van Derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 
3. Wederpartij heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover Derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Wederpartij. Partijen houden het er voor dat AppSpecialisten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Wederpartij zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Wederpartij na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van AppSpecialisten begrepen en komen volledig voor rekening van Wederpartij.
 

Artikel 22 Dienstverlening: Applicaties

1. AppSpecialisten zal aan Wederpartij de in de Overeenkomst tussen Partijen bepaalde dienst op het gebied van Application Service Provision, Software as a Service en/of Computerservice verlenen alsmede de overige tussen Partijen overeengekomen diensten verrichten. Indien de Overeenkomst dat mede omvat zal AppSpecialisten de in de Overeenkomst aangeduide programmatuur op de door AppSpecialisten aangegeven infrastructuur installeren. AppSpecialisten is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van Wederpartij of die van Derden. 
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Wederpartij verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Wederpartij is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Wederpartij staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Wederpartij zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Wederpartij gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. 
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is AppSpecialisten niet verplicht tot het uitvoeren van het dataconversie, daarmee doelende op: het bewerken en geschikt maken van data die afkomstig is van een bestaande programmatuur of databron dat ingevoerd dient te worden in een door AppSpecialisten op te leveren programmatuur.
4. Indien de dienstverlening aan Wederpartij op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal AppSpecialisten telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde programmatuur en over het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt. AppSpecialisten kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. AppSpecialisten zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. AppSpecialisten kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van AppSpecialisten.
5. Indien de dienstverlening aan Wederpartij op grond van de Overeenkomst tevens het maken van backups van gegevens van Wederpartij omvat, zal AppSpecialisten met inachtneming van de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Wederpartij. AppSpecialisten zal de backup bewaren gedurende een tussen Partijen overeen te komen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij AppSpecialisten gebruikelijke termijnen. AppSpecialisten zal de backup zorgvuldig behandelen en bewaren.
6. Slechts indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is AppSpecialisten gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
 

Artikel 23 Uitvoering dienstverlening 

1. AppSpecialisten zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van AppSpecialisten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst AppSpecialisten uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 
2. AppSpecialisten verricht de dienstverlening slechts in opdracht van Wederpartij. Indien AppSpecialisten op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Wederpartij, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Wederpartij in rekening worden gebracht. 
3. AppSpecialisten kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal AppSpecialisten Wederpartij hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Wederpartij. In dat geval kan Wederpartij de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of AppSpecialisten de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt. 
4. AppSpecialisten kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. AppSpecialisten is niet gehouden specifiek voor Wederpartij bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 
5. AppSpecialisten kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. AppSpecialisten zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Wederpartij. 
6. Indien AppSpecialisten dienstverlening verricht op basis van door Wederpartij aan te leveren gegevens, zullen deze gegevens overeenkomstig de door AppSpecialisten te stellen voorwaarden door Wederpartij worden geprepareerd en aangeleverd. Wederpartij zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar AppSpecialisten de dienstverlening uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van Wederpartij, ook indien deze door AppSpecialisten worden uitgevoerd of verzorgd. Wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan AppSpecialisten ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan AppSpecialisten verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van AppSpecialisten. 
7. Alle door AppSpecialisten bij de dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom of intellectuele eigendom van AppSpecialisten of diens toeleveranciers, ook indien Wederpartij een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door AppSpecialisten. 
8. AppSpecialisten is nimmer gehouden Wederpartij een fysieke drager met de in het kader van Application Service Provision en/of Software as a Service aan Wederpartij ter beschikking te stellen en te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door AppSpecialisten te gebruiken programmatuur, te verstrekken. 
 

Artikel 24 Service Level Agreement 

1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Wederpartij zal AppSpecialisten steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van AppSpecialisten zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de Overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door AppSpecialisten gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden. 
2. Indien er geen afspraken worden gemaakt over een serviceniveau (Service Level Agreement), dan zal AppSpecialisten zich uitvoerig inzetten om mogelijke discontinuïteiten van de dienstverlening zo spoedig mogelijk te herstellen. AppSpecialisten is in geval van het ontbreken van een serviceniveau-afspraken nooit aansprakelijk voor een serviceniveau dat geëist wordt of anderszins wordt vastgesteld, maar is slechts aansprakelijk voor een inspanningsverplichting tot het herstellen van haar dienstverlening. 
 

Artikel 25 Duur 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor een maand verlengd, tenzij Wederpartij of AppSpecialisten de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken vóór het einde van de betreffende periode.
2. Indien de vergoeding voor dienstverlening overeen is gekomen  op jaarlijkse basis en Wederpartij de Overeenkomst tussentijds beëindigd, dan wordt de vergoeding in rekening gebracht naar verhouding naar het aantal maanden dat de dienst is afgenomen.
 

Artikel 26 Garantie 

1. AppSpecialisten staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en/of Software as a Service aan Wederpartij ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door AppSpecialisten gebruikte programmatuur foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. AppSpecialisten zal zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door AppSpecialisten zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij AppSpecialisten zijn gemeld. AppSpecialisten kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. AppSpecialisten staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door AppSpecialisten is ontwikkeld, zullen worden verholpen. AppSpecialisten is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van Wederpartij is ontwikkeld, kan AppSpecialisten volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan Wederpartij in rekening brengen. 
2. AppSpecialisten is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resul¬taten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens. Wederpartij zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren. 
3. Indien en voor zover nodig of wenselijk zal AppSpecialisten indien gebreken in de resultaten van de Computerservice een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor AppSpecialisten op grond van de Overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, de Computerservice herhalen teneinde deze onvolkomenheden te herstellen, mits Wederpartij de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na verkrijging van de resultaten van de Computerservice, schriftelijk en gedetailleerd aan AppSpecialisten kenbaar maakt. Slechts indien gebreken in de Computerservice aan AppSpecialisten toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan AppSpecialisten en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolko-menheden van Wederpartij, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige gegevens en/of informatie, zal AppSpecialisten de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening brengen. Indien herstel van aan AppSpecialisten toerekenbare gebreken naar het oordeel van AppSpecialisten technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AppSpecialisten de voor de betreffende Computerservice door Wederpartij verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Wederpartij aansprakelijk te zijn. Aan Wederpartij komen geen andere rechten wegens gebreken in de Computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven. Dit artikellid is uitdrukkelijk niet van toepassing op Application Service Provision en Software as a Service. 
4. Wederpartij zal op basis van de door AppSpecialisten verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. AppSpecialisten verklaart zich bereid om op verzoek van Wederpartij naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Wederpartij tegen door AppSpecialisten te stellen(financiële) voorwaarden. AppSpecialisten is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 
5. AppSpecialisten staat er niet voor in dat de in het kader van Application Service Provision en/of Service as a Service aan Wederpartij ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door AppSpecialisten gebruikte programmatuur, tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. 
 

Artikel 27 Dienstverlening diensten: advisering, consultancy en projectmanagement

1. AppSpecialisten zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van AppSpecialisten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst AppSpecialisten uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
2. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van AppSpecialisten, de kwaliteit van de gegevens en informatie die Wederpartij verstrekt en de medewerking van Wederpartij en relevante Derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal AppSpecialisten zich daarom niet tevoren willen verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.
3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is AppSpecialisten gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is AppSpecialisten gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Wederpartij op te volgen. AppSpecialisten is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van AppSpecialisten.
5. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is AppSpecialisten steeds gerechtigd na overleg met Wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
6. De door AppSpecialisten in te zetten medewerkers zullen beschikken over de met Wederpartij schriftelijk overeengekomen kwalificaties.
7. Indien AppSpecialisten dienstverlening verricht op basis van door Wederpartij aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door AppSpecialisten te stellen voorwaarden door Wederpartij worden geprepareerd en voor rekening en risico van Wederpartij aangeleverd. Wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan AppSpecialisten ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan AppSpecialisten verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van AppSpecialisten.
8. De dienstverlening van AppSpecialisten wordt uitsluitend verricht op en planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Wederpartij, werkzaamheden door AppSpecialisten worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van AppSpecialisten.
9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Wederpartij maakt van een door AppSpecialisten afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Wederpartij.
10. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van AppSpecialisten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam AppSpecialisten mag worden verwacht, geheel bij Wederpartij, onverminderd het recht van AppSpecialisten met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 

Artikel 28 Rapportage

1. AppSpecialisten zal Wederpartij op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door Wederpartij aangewezen contactpersoon. Wederpartij zal AppSpecialisten schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor AppSpecialisten van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Wederpartij aandacht wenst, prioriteitenstelling van Wederpartij, beschikbaarheid van middelen en personeel van Wederpartij en bijzondere of voor AppSpecialisten mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Wederpartij zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door AppSpecialisten verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Wederpartij en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en AppSpecialisten hiervan op de hoogte stellen.
2. Indien een door AppSpecialisten ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door Wederpartij zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden AppSpecialisten slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien AppSpecialisten de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. AppSpecialisten is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de Overeenkomst van Partijen. Wederpartij staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van AppSpecialisten deel uitmaken, gerechtigd zijn voor Wederpartij bindende besluiten te nemen.
3. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal Wederpartij een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van AppSpecialisten als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van Wederpartij zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van Wederpartij.
4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AppSpecialisten is Wederpartij niet gerechtigd een mededeling aan Derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van AppSpecialisten en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van AppSpecialisten. Wederpartij zal de adviezen of rapportages van AppSpecialisten niet aan een Derde verstrekken of anderszins openbaar maken.
 
Oude Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van Juli 2013 voor overeenkomsten gesloten tussen Juli 2013 en Januari 2014
De Algemene Voorwaarden van April 2013 voor overeenkomsten gesloten vóór Juli 2013